Samenvatting

Financieel beeld

Samenvatting

De centrale vraag voor begrotingsjaar 2022 is hoe de beschikbare middelen zo effectief mogelijk ingezet kunnen worden voor de uitdagingen die onze provincie kent, onze ambities zijn hoog, maar de structurele financiële ruimte is beperkt. Deze najaarsnota laat zien dat er op korte termijn incidenteel ruimte is maar structureel niet.

Om een beter beeld te kunnen krijgen over het structurele begrotingssaldo en invulling van onze ambities is najaarsnota in samenhang met de begroting tot stand gekomen. Het centrale thema hierbij was in de Begroting 2023 de eerste inzichten te verwerken van het traject begroting in evenwicht. Structureel opnemen wat reëel genomen structureel is en te komen tot een eerste inzicht van het reëel en structurele begrotingssaldo wat hieruit volgt.

De bijstellingen in deze najaarsnota zijn ingegeven door autonome ontwikkelingen (zoals provinciefonds, extra bijdragen vanuit het Rijk) en verschuivingen in planning. In het hoofdstuk financieel beeld  wordt in detail ingegaan op de financiële effecten van de gemaakte keuzes. In deze samenvatting is de kern daarvan opgenomen.

Deze najaarsnota laat het beeld zien vanaf 2022 en het meerjarige effect van deze bijstellingen. In de najaarsnota zijn alle mutaties verwerkt die starten in 2022, vaak hebben deze mutaties een meerjarig of structureel effect. Dit betekent dat de beginstand van de Begroting 2023 inclusief alle meerjarige effect van de najaarsnota is. De keuzes vanaf 2023 zijn opgenomen in de Begroting 2023.  

De Najaarsnota 2022 laat een stijging in lasten zien ten opzichte van de Voorjaarsnota 2022 van € 20,4 mln. Hiermee zijn de begrote lasten voor de jaarschijf 2022 gegroeid naar € 842 mln. Een deel van deze stijging is te verklaring door de sterk stijgende inflatie. De gebruikte indexen zijn aangepast en voor onder andere 2022 zijn er meer middelen opgenomen. Zie ook de stelposten voor loon en prijscompensatie. De Najaarsnota dient een realistisch beeld te schetsen van de te verwachten lasten en baten. Er zijn echter ook onzekerheden die niet direct zijn verwerkt of konden worden verwerkt in de lasten en baten. Deze eventuele mee en tegenvallers zijn nader uitgewerkt in de betreffende paragraaf in het financieel beeld. De onderbesteding op arbeidscapaciteit vanwege het niet voldoende gevuld krijgen van vacatures is daarbij een zorg.
In de Begroting 2023 zullen voorstellen worden opgenomen hoe om te gaan met deze onderbesteding. Met een lasten niveau van € 842 mln in de najaarsnota is conclusie dat de begroting voor jaarschijf 2022 ambitieus is te noemen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26