Samenvatting

Financieel beeld

Mutaties begrotingssaldo

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de mutaties vanuit de Najaarsnota 2022. Het begrotingssaldo na de voorjaarsnota was € 69,3 mln exclusief de inzet van beklemmingen uit de jaarrekening en de verwerking van amendement 723. Inclusief die inzet van beklemmingen en het amendement bedroeg het begrotingssaldo bij de voorjaarsnota € 58 mln. Vanuit de ontwikkelingen op motorrijtuigenbelasting en Meicirculaire binnen de algemene middelen wordt er bij de najaarsnota € 36,3 mln toegevoegd aan het begrotingssaldo. Vanuit de ontwikkelingen in de programma’s en resterende ontwikkelingen binnen de algemene middelen wordt er € 12,5 mln uit het begrotingssaldo gehaald. Hierdoor is er in de Najaarsnota 2022 in totaal sprake van een verbetering van het begrotingssaldo met € 23,8 mln. Hiermee komt het saldo voor de Begroting 2022 positief uit op € 81,8 mln. Het meerjarige effect van de mutaties in de najaarsnota ziet u in de jaren na 2022.

Het voordelige saldo van de mutaties wordt toegevoegd aan de Algemene reserve. Het effect op de algemene reserve en het begrotingssaldo wordt hieronder nader toegelicht.

 (bedragen x € 1 mln)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

A

Mutaties eerdere P&C producten

Mutaties in begrotingssaldo in eerdere P&C producten

69,3

-16,0

23,7

9,9

6,0

-7,8

45,6

45,1

45,6

46,1

45,4

46,6

51,3

55,0

61,9

61,3

Beklemmingen jr 2021 ingezet in voorjaarsnota

-10,6

-0,9

-1,1

-0,6

-0,3

Amendement 723 - Verhoging subsidieregeling Knelpuntenpot

-0,8

Totaal (A) Mutaties eerdere P&C producten

58,0

-16,9

22,6

9,4

5,6

-7,8

45,6

45,1

45,6

46,1

45,4

46,6

51,3

55,0

61,9

61,3

B

 Ontwikkeling binnen de ambities

Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland

Extra middelen

Nat. Progr. Landelijk Gebied - werkbudget onderzoek en arbeidscapaciteit

-0,4

-0,8

Diverse vrijval

0,6

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Extra middelen

Vrijval reserve mobiliteit tbv prijsinflatie OV

6,3

8,0

9,7

11,4

13,1

8,6

Overig

Rijnlandroute Inhuur onderzoek veiligheid

-0,3

Ambitie 3 Schone energie voor iedereen

Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021

Verwerken beklemming jaarrekening 2021

-1,0

-1,1

Doorschuiven van middelen

Diverse doorschuivingen

1,1

-1,0

-0,1

Extra middelen

Verhoging personele inzet Klimaatakkoord cfm mei circulaire 2022

-0,4

Vullen reserve Warmteleiding Warmtelinq

-20,1

Gedeeltelijke vrijval voorziening Houdstermaatschappij Zuid Holland

0,4

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Doorschuiven van middelen

Fasering energie op bedrijventerreinen

0,5

-0,5

Fasering bedrijventerreinen 

5,3

-3,1

-0,8

-0,8

-0,8

Diverse doorschuivingen

2,3

-1,9

-0,2

Extra middelen

Diverse vrijval

2,3

Overige

-0,2

Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland

Doorschuiven van middelen

WIS (Water Infiltratie Systeem)

0,4

-0,4

VIP NL

0,7

-0,4

-0,3

Diverse doorschuivingen

0,1

-0,1

-0,1

Extra middelen

Structureel verlagen baten uit verhuur, pacht verspreid provinciaal bezit

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Soortenbeleid - Deltaplan Biodiversiteit, Bijenlandschappen en Soorten- en exotenbeleid

0,3

Overig

Getij Grevelingen (2022)

0,2

Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021

Verwerken beklemmingen jaarrekening 2021

-3,7

Doorschuiven van middelen

Aanpassen kasritme subsidieregeling Knelpuntenpot en NPRZ

0,3

-0,3

Extra middelen

Procesgeld Aanpak Sociale Woningbouw

-0,2

Overig

Vrijval ivm uitstel invulling vacatureplek Planadviseur Omgevingsbeleid

0,1

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021

Beklemming Impulsmiddelen Gezond en Veilig

-0,2

Extra middelen

Extra storting vrijgevallen middelen 2021 naar reserve Bodem, ondergrond en grondwater

-0,4

Storting reserve Bodem, ondergrond en grondwater ivm bijdrage apparaatslasten in algemene uitkering

-0,6

Diverse vrijval

1,7

Ambitie 8 Bedrijfsvoering - Financiën en Organisatie

Beklemming van middelen uit jaarrekening 2021

Diverse beklemmingen

-0,6

Extra middelen

Vrijval deel budget Bovenwettelijke WW

0,2

Onderhoudsbudget voor gebouw C

-0,3

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

Extra huuropbrengsten gebouwen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Verhoging belastingen huisvesting

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Beveiliging en Schoonmaak en Energie

-0,7

-1,0

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

Detacheringsontvangsten

0,0

Wijzigen meerjarenreeks Levensfasebuwust personeelsbeleid

0,6

-0,1

-0,4

-0,1

Vrijval voorziening Groot OH Gebouwen

0,6

Totaal C: Ontwikkelingen binnen de ambities

-5,9

-1,7

6,2

8,8

10,8

6,7

-1,6

-1,5

-1,5

-1,6

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

C

Algemene middelen 

Autonome ontwikkelingen

Ontwikkeling motorrijtuigenbelasting

3,0

3,0

3,1

10,7

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

Mei circulaire

33,3

50,4

65,0

55,9

23,9

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

32,5

Resterende ontwikkelingen

Dividend BNG Bank 

-0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

DU Klimaatakkoord en Erfgoeddeal

1,0

CAO 2022-2023 correctie stelpost

0,1

-6,8

-3,6

-0,1

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

stelpost indexatie - ophoging

-7,5

-11,7

-4,6

0,4

1,4

Totaal C: Ontwikkelingen binnen algemene middelen

29,8

35,3

60,3

66,8

35,0

43,5

43,6

43,6

43,6

43,6

44,0

45,0

43,6

43,6

43,6

43,6

Totaal (B+C)  mutatie op begrotingssaldo

23,8

33,6

66,5

75,6

45,8

50,3

42,0

42,1

42,1

42,0

42,5

43,5

42,1

42,1

42,1

42,1

Begrotingssaldo Totaal (A+B+C)

81,8

16,7

89,1

85,0

51,4

42,4

87,6

87,2

87,7

88,1

87,9

90,1

93,4

97,1

104,0

103,4

 

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26