Samenvatting

Financieel beeld

Eventuele mee- en tegenvallers

De afhandeling van Motie 950 Voorspellend vermogen vraagt om een paragraaf met onderwerpen waarvan we weten dat ze een financieel effect op het resultaat gaan hebben in 2022, maar waarvan de hoogte nu nog niet te kwantificeren is.

Motorrijtuigenbelasting
Het bijgestelde volumedeel van de motorrijtuigenbelasting (opgave belastingdienst) is ten tijde van de najaarsnota verwerkt tot en met de stand per 1 juli 2022. De volumewijziging in het laatste half jaar van 2022 kan het jaarrekeningresultaat beïnvloeden.  Mocht de trend van het eerste half jaar zich doorzetten dan zal dit een positief effect hebben op het resultaat.

Provinciefonds
De septembercirculaire naar aanleiding van de Miljoenennota 2022 is vertraagd, de uitkomst hiervan is niet in de Najaarsnota verwerkt en zal (evenals de december circulaire 2022) nog effect hebben op de Provinciefonds-uitkering 2022.

Arbeidscapaciteit
Door schaarste op de arbeidsmarkt is het op dit moment moeilijk om vacatures te vervullen. Daardoor is de verwachting dat er een incidentele onderbesteding zal zijn op arbeidscapaciteit van ongeveer € 7 mln. Wervingsinitiatieven zijn echter geïntensiveerd en door de transitie-opgaves zijn er zelfs meer vacatures, waardoor de verwachting is dat de onderbesteding slechts een tijdelijk fenomeen is.

Rente
Er is een einde gekomen aan de jarenlange daling van de rente. Sinds 1 januari 2022 is het rentetarief voor 30-jarige lineaire leningen voor decentrale overheden gestegen van 0,7% naar 2,6% in september 2022. In de voorjaarsnota is de post rentekosten voor het huidige jaar verlaagd. Dit wordt geheel veroorzaakt door de onderuitputting van investeringen en exploitatiebudgetten. Hierdoor is het de verwachting dat de, al in 2020 aangetrokken, € 100 mln aan langlopende leningen voor dit jaar meer dan voldoende zal zijn om in de liquiditeitsbehoefte te voorzien. Het resterende potentiële voordeel op het jaarrekeningresultaat is € 0,1 mln.

Prijsstijging/ indexatie
In 2021 is de indexatie af gaan wijken van de trendmatige prijsontwikkeling, deze ontwikkeling zet zich in 2022 onverminderd door. Met name de GWW-index (grond-, weg- en waterbouw) wijkt sterk af van het percentage waar we in de Begroting 2022 rekening mee hadden gehouden (3,8%) Dit is gebaseerd op een gemiddelde zoals in de grondslagen is uitgeschreven. De daadwerkelijk indexatie over 2021 is 11,9%, hoe de ontwikkeling verder gaat lopen is erg onzeker. In de Najaarsnota heeft een herberekening plaatsgevonden op indexatie die heeft geleid tot een tekort op de stelpost indexatie, zie hiervoor de grondslagen zoals opgenomen in de bijlages. Dit tekort is aangevuld vanuit het structurele begrotingssaldo. Wat de indexatie over 2022 de komende maanden gaat doen en het effect hierop voor de jaarrekening is nog onzeker.

Voorfinanciering toekomstige baten van het Rijk

  • SNL: Dit had in de Meicirculaire 2022 moeten zitten, vooruitlopend daarop is in de Voorjaarsnota 2022 het bedrag al structureel opgenomen. Bij de Meicirculaire bleek dit bedrag toch niet opgenomen te zijn. Na contact met het ministerie is toegezegd dat dit wel in de Septembercirculaire 2022 opgenomen wordt. In de begroting is hiervoor al structureel € 1,4 mln aan lasten opgenomen.
  • In de Voorjaarsnota 2022 is 2x €10 mln (2022 en 2023) voor stikstof uit het begrotingssaldo gehaald is, deze zullen in de toekomst waar het kan ten laste van de NPLG baten worden gebracht. Omdat we nu niet weten of dat binnen de voorwaarde van het NPLG valt hebben we het er nu buiten gelaten.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26