Samenvatting

Financieel beeld

Begrotingssaldo


De grafiek hierboven geeft aan hoe het begrotingssaldo door de mutaties in de Najaarsnota 2022 zich ontwikkelt ten opzichte van de vastgestelde Begroting 2022 - 2025. In de jaarschijf 2022 was het begrotingssaldo € 69,3 mln.
Door de mutaties in de Najaarsnota 2022 stijgt het begrotingssaldo met € 12,5 mln. Per saldo is in de jaarschijf 2022 dan sprake van een incidenteel voordelig begrotingssaldo (overschot) van € 81,8 mln.

Het begrotingssaldo is het overschot of het tekort op de begroting in een bepaald jaar. Deze overschotten of tekorten worden verrekend met de algemene reserve. Het begrotingssaldo geeft aan of er sprake is van een begrotingsevenwicht. Vanaf de Begroting 2023 wordt weergegeven welke incidentele baten en lasten we kennen zodat er inzicht ontstaat in het structurele begrotingssaldo. Daarmee wordt duidelijk of er ook sprake is van een structureel en reëel begrotingsevenwicht. Het hierboven gepresenteerde begrotingssaldo betreft nog het gecombineerde (incidenteel en structureel) saldo.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26