Home

Paragrafen

Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de inzet van personeel en de daarmee samenhangende kosten. Het totaal aan kosten wordt geduid als onze arbeidscapaciteit. De arbeidskosten bestaan uit loonkosten en kosten voor inhuur van externen. Het BBV schrijft voor dat de arbeidskosten verbonden aan de uitvoering van de beleidsprogramma’s (de directe arbeidskosten) worden opgenomen bij de beleidsprogramma’s. De arbeidskosten van de ondersteunende taken (overhead) worden apart verantwoord in Overzichten en Middelen. Het gevolg van deze BBV-werkwijze is dat geen inzicht bestaat in het totaal van de arbeidskosten en de richtlijnen die hierop van toepassing zijn. Deze paragraaf voorziet in de behoefte aan een totaal inzicht in onze arbeidskosten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de samenstelling en de omvang van de benodigde arbeidskosten, bestaande uit:

  1. loonkosten voor de formatie van de provincie Zuid-Holland;
  2. loonkosten voor medewerkers in dienst van de provincie welke worden gedekt vanuit materiële budgetten;
  3. kosten voor de inhuur van externen.

Totaalbeeld arbeidskosten

In de onderstaande tabel is het begrote bedrag van de arbeidskosten opgenomen, onderverdeeld naar de loonkosten en de kosten voor inhuur van externen. Voor elk jaar is zowel de stand na de voorjaarsnota (‘VJN’) als de stand na de bijstellingen in de najaarsnota (‘NJN’) opgenomen.

De arbeidskosten zijn gestegen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe cao die met terugwerkende kracht vanaf begin 2022 geldt en waarin voor zowel 2022 als 2023 een stijging van de loonkosten is afgesproken. Daardoor stijgen de loonkosten in 2022 met ongeveer € 5 mln en in 2023 additioneel met ongeveer € 8 mln. De totale structurele stijging die ook voor de jaren daarna geldt, is dus ongeveer € 13 mln. Deze stijging manifesteert zich in zowel de loonkosten voor de formatie als de loonkosten die gefinancierd zijn uit materiële middelen, dus categorie A en B. Beide betreffen personeel dat in dienst is van de provincie.

Omschrijving
(bedragen x € 1 mln)

2022

2023

2024

2025

Na VJN

Na NJN

Na VJN

Na NJN

Na VJN

Na NJN

Na VJN

Na NJN

A. Loonkosten formatie

143,0

147,9

143,8

156,6

143,4

155,7

139,5

151,5

B. Loonkosten gefinancierd uit materiële middelen

11,7

11,3

12,6

13,7

10,8

11,7

10,1

11,0

C. Kosten voor inhuur van externen

22,8

22,3

21,0

21,3

18,6

18,9

17,1

17,4

D. UWV / Detacheringen

0,06

0,04

0,07

0,07

0,03

0,03

0,00

0,00

Totaal arbeidskosten

177,6

181,5

177,4

191,6

172,8

186,2

166,8

179,9

Percentage inhuur

12,8%

12,3%

11,8%

11,1%

10,8%

10,1%

10,3%

9,7%

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26