Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat door de coronacrisis onze manier van werken blijvend is veranderd: minder tijd- en plaatsgebonden en het samenwerken vindt niet alleen fysiek, maar ook vaak digitaal of in hybride vorm plaats. Dit vraagt aanpassingen in de digitale infrastructuur, hard- en software voorzieningen, goede ondersteuning en een gericht trainingenaanbod. En een blijvende inspanning in de race om aan het vereiste veiligheidsniveau te blijven voldoen.

Sinds 2005 luiden inspectierapporten regelmatig de noodklok over het digitale archiefbeheer. Met telkens dezelfde waarschuwing: het digitale gereedschap is verouderd, goede archivering is belangrijk maar niet urgent en te veel tech-optimisme. Onze provincie is hier geen uitzondering op. Daarbij neemt de stroom aan informatie alsmaar toe en vraagt de wetgeving rond privacy, digitale toegankelijkheid en transparantie steeds meer van de organisatie. We besteden daarom onverminderd aandacht aan bewustwording, gebruikersvriendelijkheid en coaching. Maar er is meer nodig om onze informatievoorziening op niveau en daarmee toekomstbestendig te krijgen. In 2022 is de visie op het informatiebeheer gereed gekomen en vertaald in een investeringsprogramma. In 2023 wordt een start gemaakt met de implementatie. Hiervoor is in 2023 een budget gereserveerd van € 2 mln. De totaal verwachtte (meerjarige) investeringen worden op basis van de huidige inzichten geschat op een bedrag van € 21 mln. waarin vooralsnog wordt uitgegaan van 50% aanwending arbeidscapaciteit en 50% voor materieel.

In de organisatie wordt het data gedreven werken steeds meer onderdeel van het reguliere werk. Kwaliteit van beleid, uitvoering en efficiency nemen daardoor toe, evenals de aandacht voor de ethische aspecten. De digitale wereld verandert snel. We gaan extra aandacht besteden aan leren en ontwikkelen om zo kennis te hebben van de nieuwste technieken en hun toepasbaarheid (zoals blockchain, artificiële intelligentie en virtual reality) om onze beleidsdoelen efficiënter en effectiever te blijven realiseren. Belangrijk daarbij is dat we, naast aandacht voor vernieuwing, ook blijven investeren in het beheer van alle data om te voorkomen dat we verdrinken in het ‘datalake’.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn onderdeel van een grotere beweging. Onze systemen zijn gebouwd en ingericht op basis van uitgangspunten uit het begin van deze eeuw en passen steeds minder bij een moderne organisatie die denkt in opgaven in plaats van in taken, wendbaar en flexibel dient te zijn en in nauwe interactie met haar omgeving opereert. Begin deze eeuw is circa € 25 mln geïnvesteerd om de ICT voorziening aan te passen aan de eisen van die tijd. Nu, bijna een kwart eeuw later, staan we opnieuw voor de opgave om onze ICT systemen, ons informatiebeheer en onze manier van werken aan te passen aan het huidige digitale tijdperk. Dit zal de komende jaren steeds meer zichtbaar worden in onze begroting. Gerealiseerd moet worden dat het hier niet alleen gaat om kosten, maar dat het ook iets oplevert zoals een informatiepositie in het maatschappelijk veld, beter onderbouwd en effectiever beleid en efficiency.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26