Indicatoren

Wettelijke indicatoren

Wettelijke indicatoren

Ambitie

Omschrijving

Nulmeting

2022

2023

2024

2025

1

Aantal gemeenten onder preventief financieel toezicht

PM

0

0

0

0

1

Opkomst verkiezingen

PM

55% (gemeenteraads-verkiezingen)

55% (provinciale staten verkiezingen)

55%

55%

2

Waardering openbaar vervoer op basis van de Klantenbarometer

7,5

≥ landelijk gemiddelde 2022

≥ landelijk gemiddelde 2023

≥ landelijk gemiddelde 2024

3

Totale emissie broeikasgassen in Zuid-Holland (Mton)

40 Mton

38,6

38

3

Totale productie van hernieuwbare energie in Zuid-Holland (PJ)

13.4 PJ

31,3

56

4

Procentuele groei BRP

PM

3,5

1,5

1,3

1,3

4

Procentuele werkgelegenheid

PM

71,7

72,0

72,3

72,3

4

Restauratievolume

15

12,4%

12,1%

11,8%

11,5%

5

Aantal KRW-grondwaterlichamen dat aan de KRW-doelen voldoet

3

4

4

4

4

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw ingericht natuurgebied ten opzichte van de opgave

-

500

500

1.000

1.000

5

Jaarlijkse groei van het aantal ha nieuw natuurgebied in beheer ten opzichte van de opgave

27.476

50 (0%)

50 (0%)

50 (0%)

50 (0%)

Toelichting

Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26