Home

Samenvatting

Opzet van de najaarsnota
Voor u ligt de Najaarsnota 2022. De voorjaarsnota en najaarsnota zijn bijstellingsproducten. Omdat de betreffende producten ook zelfstandig leesbaar moeten zijn, ook op de website, worden een aantal onderdelen opnieuw opgenomen zonder dat hier een wijziging op plaats vindt. Omdat veel materiaal ongewijzigd terugkomt zodat het op de website zelfstandig leesbaar is, is het papieren boekwerk relatief dik voor een bijstellingsproduct.

Waar zijn de bijstellingen opgenomen?
Provinciale Staten voert zijn budgetrecht uit op de doelen. Daarom stelt Provinciale Staten de budgetmutaties vast zoals die zijn opgenomen binnen de ambities onder "Wat mag dat kosten?" en waar noodzakelijk een beleidsmatige toelichting bij "Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?"
Als er ten opzichte van de begroting geen wijzigingen zijn dan zal er standaard een zin zijn opgenomen dat er geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Voor de leesbaarheid zijn in het ambitieplan de teksten van de ambities en doelen overgenomen zoals in de begroting zijn opgenomen. Voor de beleidsprestaties zijn de namen blijven staan maar niet de tekst zoals in de begroting was opgenomen.

Opbouw van een ambitie
De P&C producten kennen een uitwerking in 3 niveaus:

  1. De ambitie wordt verder uitgewerkt in
  • Beleidsdoelen (PS) - Wat willen we bereiken?
  • Beleidsprestaties (GS) - Wat gaan we doen om het beleidsdoel te realiseren?
  • Hoeveel middelen zetten we daarvoor in - Wat mag dat kosten?"
  1. Provinciale Staten stelt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen vast inclusief de middelen die hiervoor op het niveau van het doel beschikbaar worden gesteld. Gedeputeerde Staten stelt de uitwerking van de beleidsprestaties en de middelen die daarvoor beschikbaar worden gesteld vast.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 13:08:15 met de export van 11/15/2022 08:45:26